The (source) data has been refreshed

Stazeni dat - provedeno v case 9 s
Vytvoreni tabulky - provedeno v case 1 s
Naplneni tabulky daty - provedeno v case 7 s
Mnozinove porovnani - provedeno v case 1 s

Bylo vlozeno 0 novych zaznamu:

Data jsou obnovena