Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Naarden umístěného na webových rozhraní www.naarden.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

Naarden International s.r.o., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Náměstí Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČ: 05737729

DIČ: CZ05737729

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141860

Adresa pro doručování: Naarden International , s.r.o., Karlovarská Business Park, Na Hůrce 1077/4a, 161 00 Praha 6

Telefonní číslo: +420 725 510 867

Kontaktní e-mail: info@naarden.cz

jako prodávajícíma podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).


1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vznikající ze smlouvy o prodeji zboží:

– uzavřené prostřednictvím webového rozhraní a/nebo

– jakékoli jiné smlouvy, kterou je možné prostřednictvím webového rozhraní uzavřít a/nebo

– jakékoli smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím e-mailu, osobně či jiným způsobem, pokud s těmito podmínkami kupující souhlasil

(dále společně jen jako „smlouva“).

1.3. Ujednání obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ve smlouvě je možné si ujednat i ujednání odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ujednáními obchodních podmínek, pokud s odchylnými ujednáními obě smluvní strany souhlasily. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. V jiném jazyce lze smlouvu uzavřít na základě dohody smluvních stran.

1.5. Kupující je povinen se v případě nákupu prostřednictvím webového rozhraní registrovat na webovém rozhraní, přičemž při registraci je povinen vyplnit požadované údaje, zejména obchodní firmu, IČ a e-mail. Kupující je dále povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

1.6. Registrace je dokončena schválením registrace ze strany prodávajícího, přičemž prodávající má právo jakéhokoli zájemce o registraci odmítnout a registraci neschválit, a to bez dalšího odůvodnění. Prodávající si dále vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup dle těchto obchodních podmínek, přičemž je oprávněn zejména kdykoli i bez uvedení důvodu zrušit registraci kupujícího na webovém rozhraní a zabránit dalším nákupům, jakoukoli obdrženou objednávku neakceptovat.

1.7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy. Kupující je oprávněn ve vztahu ke zboží odeslat prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem objednávku, přičemž je vždy povinen uvést, o jaké zboží a jaký počet kusů má zájem. V případě, že:

– je objednávka odeslána prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní, je smlouva uzavřena okamžikem akceptace objednávky ze strany prodávajícího;

– je smlouva uzavírána telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, je uzavřena okamžikem, kdy se smluvní strany dohodnou na podstatných náležitostech, tj. na zboží, počtu kusů zboží, ceně a způsobu platby ceny a dopravy zboží. Prodávající v tomto případě zašle kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě e-mailem.

2.2. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

2.3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu (a to například z důvodu nedostupnosti zboží, které je předmětem kupní smlouvy).


A) Objednávky zaslané prostřednictvím webového rozhraní

2.4. Objednávku prostřednictvím webového rozhraní je umožněno odeslat pouze registrovaným kupujícím, jejichž registrace je prodávajícím ověřena a schválena, přičemž prodávající je oprávněn z tohoto pravidla učinit výjimku a po předchozí dohodě s kupujícím může umožnit odeslání objednávky i neregistrovanému kupujícímu. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a zvolený způsob platby a dopravy. Před odesláním objednávky je kupujícímu zobrazena rekapitulace, která obsahuje zejména druh a počet kusů zboží, dodací adresu a konečnou cenu, a to včetně nákladů na dodání a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Objednávku kupující odešle prostřednictvím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky prodávajícím bude kupující informován.

2.5. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky.

2.6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

2.7. Kupující může kdykoli před přijetím objednávky tuto objednávku odvolat, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou.

2.8. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, která byla již přijata prodávajícím, má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží.

B) Objednávky zaslané jiným způsobem

2.9. Pokud dochází k uzavření smlouvy jinak, než prostřednictvím webového rozhraní, objednávka kupujícího musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a zvolený způsob platby a dopravy. Kupující na základě objednávky zpracuje nabídku, kterou vhodným způsobem doručí kupujícímu. Okamžikem odsouhlasení nabídky ze strany kupujícího je mezi smluvními stranami uzavřena smlouva.

2.10. Kupující je oprávněn při zaslání objednávky jiným způsobem sdělit prodávajícímu, že objednává zboží za ceny dle ceníku, přičemž za cenu se v takovém případě považuje cena u daného zboží uvedená na webovém rozhraní v okamžik dodání objednávky prodávajícímu. Prodávající je v tomto případě oprávněn zaslat akceptaci objednávky i bez sestavení nabídky, přičemž okamžikem akceptace nabídky je mezi smluvními stranami uzavřena smlouva.

2.11. V případě, že dochází k uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu, zašle prodávající společně s nabídkou nebo s akceptací objednávky tyto obchodní podmínky, přičemž kupující je povinen se s nimi seznámit a uzavřením smlouvy dochází bez dalšího k jejich akceptaci.3. Platební podmínky

3.1. Cena zboží je na webovém rozhraní, popřípadě v nabídkách prodávajícího, vždy uvedena bez daní a případných poplatků, zejména bez daně z přidané hodnoty. Konečná cena zboží je vždy patrná v rámci sumarizace objednávky na webovém rozhraní. V případě uzavření smlouvy jinak, než prostřednictvím webového rozhraní, je cena vždy uvedena bez veškerých daní a případných poplatků, a to zejména v nabídce prodávajícího. K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání zboží.

3.2. Kupující má možnost zaplatit cenu zboží vč. nákladů na dodání (dále v tomto článku obchodních podmínek také jen „cena“) prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých s prodávajícím zejména některým z níže uvedených způsobů:

– v hotovosti, a to pouze při dodání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

– bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího.

Pokud není způsob úhrady ceny sjednán, je prodávající oprávněn požadovat úhradu ceny bezhotovostním převodem. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu ceny před jeho dodáním.

3.3. Cena je splatná:

– při platbě v hotovosti při převzetí zboží kupujícím,

– při bezhotovostní platbě je cena splatná do 10 dnů od přijetí objednávky,

případně v jiný okamžik sjednaný smluvními stranami, anebo pokud jiný okamžik není sjednán, v okamžiku uvedeném na daňovém dokladu jako datum splatnosti, přičemž tento termín může předcházet okamžiku dodání zboží.

3.4. Prodávající je oprávněn odeslat zboží kupujícímu až po úhradě ceny, ledaže má být cena uhrazena v hotovosti při převzetí zboží. V případě, že není cena uhrazena řádně nebo včas, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.5. V případě, že kupující neuhradí cenu v termínu splatnosti, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.6. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dle jakékoli smlouvy je prodávající oprávněn:

– odstoupit od každé uzavřené smlouvy, která nebyla prodávajícím a/nebo kupujícím ani částečně splněna,

– odložit plnění ze smlouvy do okamžiku, kdy bude dlužná cena ze všech uzavřených smluv uhrazena,

– po předchozí telefonické dohodě s kupujícím změnit kupujícím zvolený způsob platby tak, aby byla cena nejpozději při dodání zboží uhrazena. O novém způsobu platby bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

3.7. Platba zboží je možná v českých korunách.

3.8. Daňový doklad bude zpravidla přiložen ke zboží. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn daňový doklad zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.4. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty, dodací listy, faktury a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží.

4.2. Zboží prodávající zpravidla:

– odesílá do 3 pracovních dnů od přijetí úhrady ceny v případě bezhotovostní úhrady nebo

– odesílá do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy v případě, že cena má být uhrazena dobírkou nebo v hotovosti při převzetí nebo

– v případě osobního převzetí připraví do 5 pracovních dnů na adrese Na Hůrce 1077/4a, Praha 6 a ve stejné lhůtě vyrozumí kupujícího o možnosti si zboží převzít,

přičemž pokud zboží není skladem, dodá je prodávající nejdříve okamžikem, kdy je to možné. O přesném datu je kupující předem informován.

4.3. V případě, že je objednávka odesílána prostřednictvím webového rozhraní, považuje se za dohodnutý způsob dodání ten, který si kupující na webovém rozhraní vybere. V ostatních případech je kupující povinen sdělit v rámci objednávky, jakým způsobem si přeje zboží dodat, a pokud tak neučiní, je prodávající dle svého uvážení oprávněn:

– vyzvat kupujícího k upřesnění objednávky, popřípadě způsob dodání zboží dodatečně s kupujícím dohodnout nebo

– dodat zboží prostřednictvím jím vybraného přepravce na adresu uvedenou jako dodací v rámci uživatelského profilu kupujícího, a pokud taková adresa uvedena není, pak na adresu sídla kupujícího nebo

– dodat zboží osobním předáním v místě provozovny prodávajícího.

4.4. Náklady na dodání zboží jsou v případě objednávky zaslané prostřednictvím webového rozhraní uvedeny uvedené na webovém rozhraní. V ostatních případech budou mezi smluvními stranami sjednány, a pokud k jejich sjednání nedojde je kupující povinen uhradit náklady na dodání odpovídající nákladům na dodání uvedeným ve vztahu ke konkrétnímu způsobu dodání na webovém rozhraní. Náklady na dodání budou bez dalšího připočteny k ceně zboží.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.6. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.7. Prodávající neodpovídá za případnou škodu na zboží způsobenou během přepravy. Případné právo na náhradu škody za poškozené zboží musí kupující uplatnit přímo u dopravce.

4.8. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci, pokud je zboží dodáno prostřednictvím třetí osoby. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.9. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost a bezvadnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. Pokud nesoulad kupující prodávajícímu v uvedené lhůtě neoznámí, zanikají povinnosti prodávajícího z titulu odpovědnosti za vady.5. Odstoupení od smlouvy kupujícím

5.1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad a rovněž ohledně zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího.

5.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.3. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.7. Ochrana obchodního tajemství prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

– uchovávat jako důvěrné;

– neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

– nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

– nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by poškodil prodávajícího.

7.2. Za důvěrné prodávající a kupující považují zejména informace o cenách zboží.

7.3. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím, pokud to není nezbytně nutné pro plnění povinností kupujícího.8. Závěrečná ujednání

8.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající ze smlouvy a s ní související se řídí českým právem a že veškeré spory vyplývající ze smlouvy a s ní související budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2024

Podmínky užití webového rozhraní

Webové rozhraní www.naarden.cz, (dále jen „webové rozhraní“) provozuje naše společnost

Naarden International s.r.o., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Náměstí Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČ: 05737729

DIČ: CZ05737729

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141860

Adresa pro doručování: Naarden International, s.r.o., Karlovarská Business Park, Na Hůrce 1077/4a, 161 00 Praha 6

Telefonní číslo: +420 725 510 867

Kontaktní e-mail: info@naarden.czVezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.1. Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, a to zejména v případě:

 • fyzické osoby jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mail, popřípadě IČ a

 • v případě právnické osoby obchodní firmu, doručovací adresu, IČ, případně i DIČ, pokud jste plátci DPH, a e-mail.

Vámi zadané údaje budou použity v případě uzavření jakékoli smlouvy o koupi zboží nebo jiné obdobné smlouvy jako fakturační údaje.

Registrací a jejím schválením z naší strany je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Pokud by vyšlo najevo, že umožňujete přístup k uživatelskému účtu třetím osobám a takový přístup vyhodnotíme jako neoprávněný, jsme oprávnění uživatelský přístup bez dalšího zrušit.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích je nutné provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. Do okamžiku změny Vašich údajů považujeme za správné dříve zadané údaje, přičemž neneseme žádnou odpovědnost za škodu, která případně vznikne v důsledku užití nesprávných údajů.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.2. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

4.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.3. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

5.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.4.2024


Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Naarden od naší společnosti

Naarden International s.r.o., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Náměstí Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČ: 05737729

DIČ: CZ05737729

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141860

Adresa pro doručování: Naarden International s.r.o., Karlovarská Business Park, Na Hůrce 1077/4a, 161 00 Praha 6

Telefonní číslo: +420 774 311 980

Kontaktní e-mail: reklamace@naarden.cz1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží je odevzdáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a jsou k němu přiloženy příslušné doklady nutné pro jeho užívání. Pokud není jakost a provedení ve smlouvě sjednána, musí být zboží odevzdáno v jakosti a provedení vhodných pro účel vyplývající ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Za vadu zboží nelze považovat:

 • rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních,

 • drobné rozdíly dodaného zboží vůči zboží prezentovanému zboží v rámci webového rozhraní, které nemají vliv na užití zboží, zejména rozdíly v balení zboží.

Vadu zboží musíte vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí zboží, a to i v případě tzv. skrytých vad, kdy lhůta určená ve větě druhé ustanovení § 2112 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. se na tyto případy nepoužije.

Na zboží Vám není jako podnikateli poskytována záruka za jakost.2. Jaká práva z vadného plnění máte?

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo dle své volby právo na:

 • dodání nové nebo chybějící věci,

 • opravu věci,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Volbu preferovaného způsobu vyřízení reklamace nám musíte sdělit při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Tuto volbu již nemůžete změnit bez našeho souhlasu.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na:

 • odstranění vady nebo

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraníme-li vadu v přiměřené lhůtě anebo sdělíme, že vadu neodstraníme, máte právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi, a to s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 zák. č. 89/2012 Sb.3. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;

 • jste vadu sami způsobili.

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.4. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • on-line v zákaznickém portálu

Reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu naší společnosti. Doporučujeme využít doručovací adresu, ze zákona máte právo doručovat i do jakékoliv naší provozovny.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.