Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O.

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti Naarden International s.r.o. je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Správce osobních údajů

Naarden International s.r.o.

IČO:

05737729

Adresa:

Náměstí Interbrigády 640/8, 160 00 Praha 6

Telefon:

+420 602 763 564

E-mail:

info@naarden.cz

Toto Prohlášení pro ochranu osobních údajů se týká zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Naarden International s.r.o., jejich zástupců či kontaktních osob a zájemců o služby, a to vždy v rozsahu zákonnosti zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Kategorie a zdroje osobních údajů

V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy a to zejména:

 • akademický titul

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy

 • datum narození

 • IČO, DIČ

 • adresa trvalého pobytu

 • adresa sídla nebo místa podnikání

 • fakturační adresa

 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

 • identifikační údaje plátce vyúčtování

 • bankovní spojení

V případě smluv na jednorázové plnění služby je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 1. Kontaktní údaje

 • jméno a příjmení

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

 • číslo identifikačního dokladu

 1. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží

 • objem poskytnutých služeb a jejich cena

 • zákaznický segment

 • informace o platební morálce

 1. Údaje z komunikace mezi společností NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi naší společností NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem v naší společnosti nebo jiném přímém kontaktu (písemná nebo elektronická komunikace).

 1. Zaslání vašeho životopisu

V případě, že budete reagovat na naše pracovní inzeráty a zašlete nám vaše kontaktní údaje a životopis, budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu výběrového řízení. Takové zpracování umožňují právní předpisy, jedná se o zpracování z důvodu jednání o smlouvě. Poté údaje smažeme, pokud s vámi neuzavřeme smlouvu nebo nám nedáte souhlas s ponecháním inzerátu pro další výběrová řízení.

Účely zpracování osobních údajů

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům:

 • řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery;

 • v souladu s oznámením správce údajů o souborech cookies;

 • propagaci, zasílání propagačních materiálů;

 • informování o speciálních akcích, programech, nabídkách, anketách, školeních, konkurzech, průzkumů trhu a poskytování účasti v nich;

 • odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;

 • ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim;

 • vyřizování reklamací a obhajoba právních nároků; a

 • k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, smluvních povinností a našich politik.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

Poskytování služeb provozovaných společnosti NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O.

plnění smlouvy

Vyúčtování za služby

plnění smlouvy

Plnění zákonných daňových povinností

plnění zákonných povinností

Účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány

plnění zákonných povinností

Evidence a vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory

oprávněný zájem

Procesy spojené s identifikací zákazníka

plnění smlouvy

Evidence smluv

oprávněný zájem

Právní důvody zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zejména zahrnují:

 • Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (např. zpracování Vašich osobních údajů pro naše marketingové aktivity);

 • zajištění, že splníme povinnosti, které nám stanoví právní předpisy. V těchto případech je poskytnutí Vašich osobních údajů požadavkem právních předpisů a existuje povinnost tyto osobní údaje poskytnout; v případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, může nám nebo Vám vzniknout škoda.

 • zajištění, že splníme povinnosti ze smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou (např. abychom provedli opatření, která jsou nezbytná před uzavřením smlouvy, o jejíž uzavření jste požádal(a)). V těchto případech je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným požadavkem smlouvy nebo pro uzavření smlouvy; v případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, nemohli bychom splnit naše smluvní povinnosti a z těchto důvodů nebudeme moci s Vámi smlouvu vůbec uzavřít.

 • nezbytnost pro oprávněný zájem správce údajů (např. zpřístupnění internetové stránky uživateli, aby mu byly poskytnuty nabízené služby).

Cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj.

Jaké typy cookies u nás používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

Můžeme takové cookies zpracovávat?

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout.

Analytické a Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Seznam

Android

Safari

Microsoft Edge

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Způsob zpracování osobních údajů

Ve společnosti NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. nedochází k automatizovanému rozhodování, čímž je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro zákazníky právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). O takovém zpracování osobních informací vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Zabezpečení informací

Naše společnost podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje. V rámci společnosti jsou všechna data uložena na technických zařízeních chráněná omezeným přístupem (uživatelské jméno a heslo) a šifrováním dat. Od našich obchodních partnerů, dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů. Máme zavedeny postupy pro řešení incidentů v oblasti zabezpečení údajů a pro dodržování zákonných požadavků platných pro odhalování, zpracování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem a daňové povinnosti, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po ukončení takového procesu, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k určení nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu.

Předání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky. Uvedené neplatí v případě Vašeho výslovného souhlasu s takovým přenosem Vašich osobních údajů do zahraničí, resp. za účelem poskytnutí objednaných služeb v zahraničí.

Komu předáváme vaše osobní údaje.

Jako správce osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje. To znamená, že musíme mít účel, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů (zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSSZ). Dále se jedná o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: [např. účetní poradci, externí auditoři, advokáti a advokátní kanceláře, společnosti zabývající se inkasem pohledávek a subdodavatelé). Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Práva zákazníků společnosti NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O.

Dle nařízení má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

Právo na odvolání souhlasu

  • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a statistické zpracování.

  • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě účelu zprostředkovat Vám pracovní nabídku, je Vašim právem toto zpracování odvolat.

  • Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat.

Právo na přístup

  • Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování.

  • V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů a to bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více takových požadavků, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

  • Našim zájmem je o Vás uchovávat aktuální informace, jedině tak jsme schopni Vám zasílat relevantní pracovní nabídky a pomoci se tak v kariérním životě posunout dál. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje aktualizovali.

  • Své údaje si částečně můžete aktualizovat sami, a to v přihlašovací sekci na našich stránkách.

Právo na přenositelnost

  • Můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

  • V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Právo na výmaz

  • Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

   • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

   • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

   • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat;

   • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

   • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

   • Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být zcela vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V takovém případě budou minimalizovány na nezbytné minimum.

Právo na stížnost

  • V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu.

Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Společnost NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. V některých případech může společnost NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody společnosti NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O., ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

E-mail:

posta@uoou.cz

Webové stránky:

https://uoou.gov.cz/

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je společnost NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O.. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem

Správce osobních údajů – NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O.:

Adresa:

Náměstí Interbrigády 640/8, 160 00 Praha 6

Telefon:

+420 602 763 564

E-mail:

info@naarden.cz

Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašich žádostí si vás dovolujeme požádat, abyste využili formuláře, který naleznete ke stažení ZDE.

Společnost NAARDEN INTERNATIONAL S.R.O. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.