Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Naarden od naší společnosti

Naarden International s.r.o., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Náměstí Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČ: 05737729 

DIČ: CZ05737729 

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141860

Adresa pro doručování: Naarden, s.r.o., Karlovarská Business Park, Na Hůrce 1077/4a, 161 00 Praha 6

Telefonní číslo: +420 724 805 748

Kontaktní e-mail: tprusek@naarden.cz

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží je odevzdáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a jsou k němu přiloženy příslušné doklady nutné pro jeho užívání.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. 

Vadu zboží musíte vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží, a to i v případě tzv. skrytých vad, kdy lhůta určená ve větě druhé ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se na tyto případy nepoužije.

Na zboží Vám není jako podnikateli poskytována záruka za jakost. 

 

2. Jaká práva z vadného plnění máte?

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo dle své volby, kterou jste nám povinni sdělit při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté, na dodání nové nebo chybějící věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraníme-li vadu včas, máte právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 občanský zákoník).

 

3. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 jste o vadě před převzetím věci věděli;

jste vadu sami způsobili.

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. 

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

4. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

Reklamaci zadávejte v on-line zákaznickém portálu   

reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu naší společnosti. Doporučujeme využít doručovací adresu, ze zákona máte právo doručovat i do jakékoliv naší provozovny .

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. 

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 31.5.2021